27 jan. 2013

Gothic Revival nr.2

 . 
Revival 2.4
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2303 d.d.27.01.13
electronic
Psychecolorogy nr. 149 / lightning nr. 11
 .
contribution to: Art Gothique - France 

http://artgothique.blogspot.nl/
.
 --click picture to enlarge--
__________________________________________________ 
 Gotisch Reveil

Boven vrijheid verkozen wij de kerker
De Griek en de Romein verjoegen wij
Uit onze hoofden, denker werd weer werker,
Burger werd slaaf, wij hadden immer laag tij

Onze kerk echode het hemelgewelf
Wij schoolden samen onder luid glas-in-lood
Wanhoop schreeuwde uit het steen, ons naakte zelf
Scheurde open, verwijdde tot in de dood

De godin van de wijsheid greep één keer in,
Bijna Eva, onthuld, gaf zij opening
Van zaken en kennis van mens en natuur

Haar boodschap vervloog onder architectuur,
Van hogerhand gerestaureerd, en men hing
Het galgentouw aan de aangevreten muur


C. Gijsen
__________________________________________________
 


Gothic  Revival

No more freedom for us, we preferred the cage
and dispelled  the Greek and Roman from our minds.
Exit the thinker, the worker came downstage,
citizen became slave, we had but low tides.

Our church reflected the celestial shelf,
we gathered under loud leaded glass, the nave
cried out in stony despair, our naked self
tore open and expanded into the grave.

Just once Pallas Athena stepped in their way:
almost like Eva unveiled, she disclosed all
about right and wrong, nature and humankind.

Her words  got lost in what architects designed,
in what was restored by the powers that be, they
hung the hangman’s rope on the eroded wall.
 
translation: Erik Honders
__________________________________________________

20 jan. 2013

Air

 . 
AIR FORCE (female) 
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2302 d.d.06.01.13
electronic
Psychecolorogy nr. 148 / lightning nr. 9 
 .
contribution to:
FEATURING Magazine - Netherlands
PC(TICTAC) - Germany
.

 --click picture to enlarge--
______________________________________________

De vrouw in de lucht


Wij zagen eerder de vrouw in haar element,
Het water, en raakten haar daar voor eeuwig kwijt
Maar zij kijkt vorsend omhoog, verlangend herkent
Haar blik het hemelsblauw als de mogelijkheid

Om terug te keren naar de verlaten man
Een vrouw kan vliegen, als dat woedend wordt gevraagd
Door de situatie of de liefde, zij kan
Opstijgen als Nike het oogluikend behaagt

De zeeën zijn lispelende landingsbanen,
Murenen verlichten de aanvliegroute
Voor haar, haar haar wappert in wuivende manen

Van puur purper over de boorden van de kist
De man, gekromd door spijt en gekozen boete,
Ziet haar naar hem komen en weet dat hij niets wist

C. Gijsen
______________________________________________

The airborne woman


Before, we saw the woman in her element:
the water. Lost her there forever and a day.
But her searching, longing look at the firmament
recognizes in its celestial blue a way

of getting herself back to the abandoned man.
A woman can fly if frenzied rage requires
her to, in certain fixes or in love. She can
rise, if ignorance-feigning Nike desires.

The seas are now a lisping airstrip for her plane,
as moray eels light up the path of its descent
for her. Her long streaming hair flies in waving manes

of pure purple over her old crate’s boards and wings.
The man, by remorse and elected penance bent,
sees her coming, knows he knew nothing about things.

translation: Erik Honders

______________________________________________

Academia

 . 
Academia
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2301 d.d.04.01.13

electronic
Psychecolorogy nr. 147 / lightning nr. 8
 .
contribution to: Academy / Akademie - Klaus Staek - Germany
.

 --click picture to enlarge--
__________________________________________________
Academia

De Academie bleef voor ons gesloten,
Te ongepolijst waren wij: pokdalig
Onze huid en de gedachten, genoten
Van bedenkelijk allooi, te inhalig

De ingang was gebarricadeerd, boeken
Versperden de weg naar vliedende kennis
De wetenschap, deze kunst van het zoeken,
Bleef het verborgen rijk van schrik en schennis

Door het raam zagen wij een ijdele aap,
Die zich als een pauw een verenkleed aanmat
Met de faculteiten als een kleurenbad

Wij gingen dan toch naar binnen, naar het licht,
Troffen slechts onbenul en verveeld gegaap
Twee granaten ontploften in ons gezicht

C. Gijsen
__________________________________________________
Academia

To us, Academia was and stayed closed.
Far too unpolished we were, far too pockmarked
our skins and thoughts no less, our minds predisposed
to questionable pleasures: ravenous sharks.

Its entrance was barred, they played it by the book
that blocked the way to knowledge free of error.
And science, the art of knowing where to look,
remained a secret realm of fear and terror.

Through the window we saw a conceited ape
that donned a peacock’s plumage all trimmed with lace,
then mixed the faculties into a dye bath.

For more enlightenment we followed the path
inside to find stupid boredom, mouths agape
and two hand grenades exploding in our face.


translation  Erik Honders
__________________________________________________ 

2013

 .
Out of the clear blue sky
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2300 d.d.20.12.12

electronic
good 2013
.
 --click picture to enlarge--